ALGEMENE VOORWAARDEN NICOLE VESTER Orthomoleculair Therapeut

Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Orthomoleculair Therapeut:

Nicole Vester-Theeuwes, lid van de Beroepsvereniging MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de

Orthomoleculaire Geneeskunde) tevens in het bezit van een Nederlands diploma Orthomoleculair

Therapeut, handelende als zelfstandig gevestigd orthomoleculair therapeut;

Cliënt:

degene aan wie door de orthomoleculair therapeut advies verleend wordt dan wel diens wettelijke

vertegenwoordigers;

Arts:

de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de orthomoleculair therapeut is verwezen;

Praktijkadres:

de locatie waarop de praktijk van de orthomoleculair therapeut wordt uitgeoefend;

Artikel 2, Algemeen

De orthomoleculair therapeut geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres,

tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond

op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis

De orthomoleculair therapeut kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele

verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de orthomoleculair therapeut de arts

op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder

toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te

zijn dient hij de orthomoleculair therapeut hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de

cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de orthomoleculair

therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de orthomoleculair therapeut gerechtigd om

het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen

wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande

gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de

voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de orthomoleculair therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk

mede welke tarieven er gelden.

Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend

zouden moeten worden. De orthomoleculair therapeut is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren

indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten

der overeenkomst. Waarbij de orthomoleculair therapeut zich beroept op het feit dat op 1 januari

van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Pagina 1 van 2

Artikel 6, Intellectuele eigendom

De orthomoleculair therapeut behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen,

plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”,

zelfs waarneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn

aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen

zonder schriftelijke toestemming van de orthomoleculair therapeut noch geheel noch gedeeltelijk

worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere

wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden

gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de orthomoleculair therapeut verstrekt zijn.

Artikel 7, Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de orthomoleculair therapeut

contant te geschieden aan het einde van het consult voorafgaande aan het betreffende consult. De

cliënt krijgt, indien gewenst eens per 5 consulten een verzamelfactuur van de betalingen.

Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de orthomoleculair

therapeut uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00

administratiekosten.

Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de orthomoleculair therapeut gerechtigd

om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het

verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de

desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door

een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De orthomoleculair therapeut heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te

schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het

sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd

is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de

overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen

heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Het advies van de orthomoleculair therapeut is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te

garanderen. De orthomoleculair therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel

of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de

orthomoleculair therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant

van de orthomoleculair therapeut. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking

komt die schade, waartegen de orthomoleculair therapeut verzekerd is. Daarbij moeten de volgende

beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade,

derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt

door opzet of grove schuld door derden is de orthomoleculair therapeut nimmer aansprakelijk.

Indien de assuradeur van de orthomoleculair therapeut om welke reden dan ook niet tot uitkering

overgaat, zal de aansprakelijkheid van de orthomoleculair therapeut te allen tijde beperkt worden tot

ten hoogste éénmaal het tarief van 1 consult. De orthomoleculair therapeut is niet verantwoordelijk

of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of

verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10, Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de orthomoleculair therapeut

is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.